НОВА ПРАЦЯ ПРОФЕСОРКИ ГАННИ КАРАСЬ

УДК 78.071.2; 314.743 (437)
Рекомендовано до друку вченою радою
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
(протокол № 9 від 26 жовтня 2021 р.)
Монографія виконана в рамках науково-дослідної роботи «Актуальні
питання культурології: теорія та історія культури» (державний реєстраційний
номер 0117U004571) та наукового держбюджетного проєкту «Творчий
універсалізм митців української діаспори ХХ – початку ХХІ століття:
ідентифікаційний, комунікаційний, синергетичний виміри».
Рецензенти:
Кияновська Любов – доктор мистецтвознавства, професор (Львів)
Костюк Наталія – доктор мистецтвознавства, професор (Київ)
Сиротинська Наталія – доктор мистецтвознавства, професор (Львів)

Карась Ганна
Платонида Щуровська-Россіневич – перша українська
професійна хорова диригентка : монографія. Івано-Франківськ :
Фоліант, 2022. 428 с.
ISBN 978-617-8210-06-9
Монографія присвячена життєтворчості першої української професійної
хорової диригентки та педагога Платониди Щуровської-Россіневич (1893–1973).
Вперше публікуються спогади мисткині, які збережені у Словаччині відомим
диригентом Левком Довговичем і передані авторці видання в Україну.
У монографії подано статті та уривки із праць сучасників Платоніди
Щуровської-Россіневич та сучасних авторів, архівні матеріали, світлини та
документи, які створюють образ непересічної особистості.
Видання розраховане для культурологів, мистецтвознавців, науковців і
студентів, а також усіх, хто цікавиться історією української музичної культури.